Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

Societas Humboldtiana Polonorum

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej

 

„Współpraca polsko-niemiecka

w służbie nauki i społeczeństwa”

 

9 – 10 kwietnia 2015 r., Słubice – Frankfurt nad Odrą

 

PROGRAM RAMOWY

plan Kopia 

 

 MAPA SYTUACYJNA

 

PARTNERZY

 

images logo5

CELE I ZADANIA KONFERENCJI

Celem konferencji jest ocena i analiza polsko-niemieckiej współpracy naukowej, wymiana doświadczeń, identyfikacja kluczowych problemów i zagrożeń, zdefiniowanie nowych wyzwań oraz celów w wymiarze zarówno międzypaństwowym jak i regionalnym. Spotkanie ma pomóc w opracowaniu spójnej polityki naukowej między Polską a Niemcami, w szczególności przyczynić się do wypracowania skutecznych rozwiązań, poprawić efektywność dotychczasowych działań oraz wskazać nowe możliwości współpracy. Debata będzie prowadzona w ramach czterech paneli tematycznych:

Panel I

Partnerstwo Odry w zakresie nauki i badań

W 2010 roku podpisano porozumienie pomiędzy uniwersytetami oraz szkołami wyższymi z regionu objętego projektem „Partnerstwo-Odra”. Porozumienie ma na celu rozszerzenie współpracy w ramach sieci przygranicznych landów niemieckich oraz polskich województw w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki, zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych i socjologicznych. Panel będzie poświęcony analizie dotychczasowej aktywności oraz ocenie osiągniętych wyników. Na tej podstawie podjęta zostanie debata nad koncepcją i przyszłością kooperacji, jej kształtem i zakresem. W obszarze badań naukowych i dydaktyki zaproponowane zostaną praktyczne rozwiązania oraz formy współpracy dotyczące między innymi dostępu do naukowych baz danych.

Panel II

Wspieranie polsko-niemieckiej współpracy naukowej – nowe wyzwania

Współczesna oferta finansowa dla młodych pracowników nauki w zakresie zagranicznych badań naukowych jest bardzo bogata i zróżnicowana, od pomocy finansowej na wyjazdy konferencyjne, kilkumiesięczne staże naukowe aż do kilkuletnich pobytów w renomowanych uczelniach na całym świecie, w tym w Niemczech. Przy wzroście finansowego wsparcia zagranicznych pobytów naukowych obserwuje się znaczne osłabienie mobilności młodych naukowców; spada liczba wniosków stypendialnych, a także ich skuteczność.  W szczególny sposób dotyczy to polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Zainteresowanie prowadzeniem badań u sąsiadów maleje, przy czym nadal utrzymuje się przy tym dysproporcja w wymianie naukowej między Niemcami a Polską. Warto zastanowić się nad przyczynami takie sytuacji. Przed fundacjami stoją więc nowe wyzwania stworzenia oferty konkurencyjnej w świetle współczesnych uwarunkowań naukowych oraz oczekiwań młodych najbardziej uzdolnionych studentów,  doktorantów oraz naukowców. Konieczne staje się skoordynowanie działań, uatrakcyjnienie i zróżnicowanie oferty oraz nowe zdefiniowanie potrzeb.

Panel III

Polsko-niemieckiej współpracy uniwersytecka

– na rozdrożu misji i codzienności

Uniwersytety nie mogą pozostawać obojętne wobec zagrożeń cywilizacyjnych i konfliktów międzykulturowych. Nie może im być w szczególności obca słaba „kondycja społeczna”. W obecnej sytuacji geopolitycznej i społecznej szczególnie aktualne jest pytanie o rolę uniwersytetów wobec zagrożeń, konfliktów i permanentnych kryzysów burzących ład i pokój społeczny. Zadaniem panelu jest wymiana doświadczeń w realizacji tak rozumianej misji, współpracy międzynarodowej wolnej od biurokratycznych formalności i szybkiej możliwości podejmowania trudnych i wysoce aktualnych tematów badawczych. W tym ramach przedstawione będą też dotychczasowe doświadczenia w zakresie polsko-niemieckiej współpracy uniwersyteckiej oraz perspektywami jej dalszego rozwoju. W dyskusji uwzględnione będą nowe obszary wspólnych działań badawczych, wspieranie awansów młodej kadry naukowej, wymiana studentów oraz problem uznawalności tytułów naukowych; zaprezentowane będą także modele finansowania polskich i niemieckich uniwersytetów. Szczegółowe zagadnienia do dyskusji: (1) Polityka naukowa i językowa państwa oraz Unii Europejskiej wobec wyzwań cywilizacyjnych, (2) Autonomia uniwersytetów, ich baza kadrowa, finansowa i materialna, (3) Uniwersytecka współpraca międzynarodowa, (4) Kształcenie młodych kadr naukowych i absolwentów.

Panel IV

Transgraniczna polityka edukacyjna w służbie społeczeństwa

W ramach panelu omówiona zostanie transgraniczna współpraca polskich i niemieckich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji zadań edukacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń podjęte będą próby przezwyciężenia występujących barier ekonomicznych, prawnych i społecznych. W celu osiągnięcia efektu synergii analizie poddana będzie w szczególności możliwość wzajemnego wykorzystania infrastruktury i zasobów osobowych, transferu wiedzy oraz innowacyjności. Celem panelu jest też omówienie i ocena dostępnych form kooperacji, ustalenie wartości dodanych poszczególnych instytucji oraz projektów edukacyjnych dla społeczności lokalnej, a także określenie sposobów finansowego wsparcia dla wspólnej realizacji zadań publicznych. Ocenie poddana będzie ponadto efektywność wspólnych struktur instytucjonalnych. W panelu zaprezentowane będą przykłady polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej między władzami samorządowymi a uniwersytetami.

 

Obraz2  Portal Ausschnitt 0274

CP 28

CP Grenzbruecke 300dpi 

 Zdjęcia autorstwa Pani Heide Fest.

 

Joomla Templates by Joomla51.com